Ý kiến thăm dò

Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
4066

TUYÊN TRUYỀN VĂN BẢN CHỈ ĐẠO CỦA UBND HUYỆN YÊN ĐỊNH

Ngày 14/03/2024 10:24:14

UỶ BAN NHÂN DÂN

HUYỆN YÊN ĐỊNH

CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập -Tự do - Hạnh phúc

 

Số: 894 /UBND-VHTT

Yên Định, ngày 07 tháng 3 năm 2024

V/v tuyên truyền, phổ biến thông tin liên quan đến lộ trình dừng công nghệ 2G, phổ cập điện thoại thông minh thúc đẩy kinh tế số, xã hội số trên địa bàn huyện Yên Định.

 

Kính gửi:

-   Trung tâm VH,TT,TT&DL huyện;

-   UBND các xã, thị trấn;

-   Các Doanh nghiệp viễn thông trên địa bàn huyện.

 

Thực hiện Công văn số 466/STTTT- BCVT ngày 04/3/2024 của Sở Thông tin và Truyền thông Thanh Hóa về việc tuyên truyền, phổ biến thông tin liên quan đến lộ trình dừng công nghệ 2G, phổ cập điện thoại thông minh thúc đẩy kinh tế số, xã hội số trên địa bàn tỉnh; Công văn số 11/CTS-CSQH ngày 03/01/2024 của Cục Tần số vô tuyến điện - Bộ Thông tin và Truyền thông về việc thông báo quy hoạch các băng tần 900/1800/2100MHz (gửi kèm theo Công văn số 11/CTS-CSQH);

Đối với các băng tần 880-915/925-960 MHz (băng tần 900 MHz) được cấp phép cho hệ thống thông tin di động 2G, hết hạn giấy phép sử dụng băng tần vào tháng 9/2024, làm sở xem xét cấp lại giấy phép trên các băng tần này. Cụ thể:

-    Băng tần 900 MHz được xem xét cấp lại cho doanh nghiệp với hệ thống thông tin di động công nghệ từ 3G trở lên. Do đó từ tháng 9/2024 đến tháng 9/2026, hệ thống 2G hiện có được sử dụng cho dịch vụ thoại và nhắn tin cho thuê bao sử dụng máy điện thoại 3G và máy 4G (các thuê bao sử dụng máy điện thoại 2G không được sử dụng trên hệ thống 2G).

-   Từ tháng 9/2026, băng tần 900MHz chỉ sử dụng cho 4G (IMT – Advanced) (Dừng hệ thống di động 2G).

Để triển khai lộ trình dừng công nghệ thông tin di động 2G, Bộ Thông tin Truyền thông và các doanh nghiệp viễn thông di động triển khai giải pháp kiểm soát, ngăn chặn kết nối vào mạng viễn thông di động: không cho phép các máy điện thoại di động mặt đất 2G không được chứng nhận hợp quy nhập kết nối vào mạng di động từ ngày 01/3/2024.

Danh sách các máy điện thoại 2G được chứng nhận hợp quy do Bộ Thông tin và Truyền thông (Cục Viễn thông) công bố, chi tiết tại link: https://tqc.gov.vn/2g- only. Người dân thắc mắc khiếu nại về máy điện thoại 2G không được kết nối mạng có thể gọi điện đến tổng đài chăm sóc khách hàng của doanh nghiệp di động để được hỗ trợ, hướng dẫn. Trong trường hợp cần sự phối hợp của Cục Viễn thông về các chủng loại máy điện thoại 2G Only được chứng nhận hợp quy, cần liên hệ với đầu mối của Cục Viễn thông: Ông Lê Hữu Đức - Trung tâm đo lường chất lượng viễn thông: 0236.3583223 - số máy lẻ 406, Email: lhduc@vnta.gov.vn;


2

 

Ông Phạm Thanh Bình - Trung tâm đo lường chất lượng viễn thông: 024.39436608 - số máy lẻ 08001. Email: binhpt@vnta.gov.vn .

Trên cơ sở thông báo của Bộ Thông tin và Truyền thông, Sở Thông tin và Truyền thông Thanh Hóa, để tạo điều kiện cho việc phổ cập điện thoại thông minh nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế số, xã hội số và hoàn thành các chỉ tiêu chuyển đổi số của huyện, UBND huyện yêu cầu Trung tâm VH,TT,TT&DL huyện; UBND các xã, thị trấn; Các Doanh nghiệp viễn thông trên địa bàn huyện thực hiện một số nội dung sau:

1.    Trung tâm VH,TT,TT&DL huyện; UBND các xã, thị trấn

-    Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến các nội dung quy định liên quan về tắt sóng thông tin di động 2G, chuyển đổi sử dụng điện thoại thông minh để thúc đẩy phát triển kinh tế số, xã hội số của huyện trên hệ thống Đài truyền thanh, Cổng/Trang thông điện tử của huyện; xã, thị trấn để toàn thể Nhân dân được biết.

-    Tăng cường đưa tin, bài tuyên truyền các nội dung về tắt sóng thông tin di động 2G và chuyển đổi sử dụng điện thoại thông minh thúc đẩy phát triển kinh tế số, hội số hoàn thành các chỉ tiêu chuyển đổi số của huyện.

2.    Các Doanh nghiệp viễn thông trên địa bàn huyện

-    Triển khai giải pháp kiểm soát, ngăn chặn kết nối vào mạng viễn thông di động về việc không cho phép các máy điện thoại di động mặt đất 2G không được chứng nhận hợp quy nhập kết nối vào mạng di động.

-   Không được phép nhập mạng mới cho các máy điện thoại di động chỉ hỗ trợ công nghệ 2G không thuộc Danh sách các máy điện thoại 2G được chứng nhận hợp quy do Bộ Thông tin Truyền thông công bố.

-    Tăng cường công tác thông tin truyền thông tới người sử dụng dịch vụ các nội dung quy định về tắt sóng di động 2G; việc triển khai giải pháp kiểm soát, ngăn chặn kết nối vào mạng viễn thông di động đối với các máy điện thoại di động mặt đất 2G không được chứng nhận hợp quy; đồng thời công bố, thông tin đầu mối giải quyết khiếu nại của khách hàng.

UBND huyện yêu cầu Trung tâm VH,TT,TT&DL huyện; UBND các xã, thị trấn; Các Doanh nghiệp viễn thông trên địa bàn huyện triển khai thực hiện./.

 

Nơi nhận:

-   Như trên;

-   Sở Thông tin và Truyền thông (để b/c);

-   Chủ tịch UBND huyện (để b/c);

-   Lưu: VT, VHTT

KT CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH

 

 

 

 

 

Xuân Thành

  

TUYÊN TRUYỀN VĂN BẢN CHỈ ĐẠO CỦA UBND HUYỆN YÊN ĐỊNH

Đăng lúc: 14/03/2024 10:24:14 (GMT+7)

UỶ BAN NHÂN DÂN

HUYỆN YÊN ĐỊNH

CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập -Tự do - Hạnh phúc

 

Số: 894 /UBND-VHTT

Yên Định, ngày 07 tháng 3 năm 2024

V/v tuyên truyền, phổ biến thông tin liên quan đến lộ trình dừng công nghệ 2G, phổ cập điện thoại thông minh thúc đẩy kinh tế số, xã hội số trên địa bàn huyện Yên Định.

 

Kính gửi:

-   Trung tâm VH,TT,TT&DL huyện;

-   UBND các xã, thị trấn;

-   Các Doanh nghiệp viễn thông trên địa bàn huyện.

 

Thực hiện Công văn số 466/STTTT- BCVT ngày 04/3/2024 của Sở Thông tin và Truyền thông Thanh Hóa về việc tuyên truyền, phổ biến thông tin liên quan đến lộ trình dừng công nghệ 2G, phổ cập điện thoại thông minh thúc đẩy kinh tế số, xã hội số trên địa bàn tỉnh; Công văn số 11/CTS-CSQH ngày 03/01/2024 của Cục Tần số vô tuyến điện - Bộ Thông tin và Truyền thông về việc thông báo quy hoạch các băng tần 900/1800/2100MHz (gửi kèm theo Công văn số 11/CTS-CSQH);

Đối với các băng tần 880-915/925-960 MHz (băng tần 900 MHz) được cấp phép cho hệ thống thông tin di động 2G, hết hạn giấy phép sử dụng băng tần vào tháng 9/2024, làm sở xem xét cấp lại giấy phép trên các băng tần này. Cụ thể:

-    Băng tần 900 MHz được xem xét cấp lại cho doanh nghiệp với hệ thống thông tin di động công nghệ từ 3G trở lên. Do đó từ tháng 9/2024 đến tháng 9/2026, hệ thống 2G hiện có được sử dụng cho dịch vụ thoại và nhắn tin cho thuê bao sử dụng máy điện thoại 3G và máy 4G (các thuê bao sử dụng máy điện thoại 2G không được sử dụng trên hệ thống 2G).

-   Từ tháng 9/2026, băng tần 900MHz chỉ sử dụng cho 4G (IMT – Advanced) (Dừng hệ thống di động 2G).

Để triển khai lộ trình dừng công nghệ thông tin di động 2G, Bộ Thông tin Truyền thông và các doanh nghiệp viễn thông di động triển khai giải pháp kiểm soát, ngăn chặn kết nối vào mạng viễn thông di động: không cho phép các máy điện thoại di động mặt đất 2G không được chứng nhận hợp quy nhập kết nối vào mạng di động từ ngày 01/3/2024.

Danh sách các máy điện thoại 2G được chứng nhận hợp quy do Bộ Thông tin và Truyền thông (Cục Viễn thông) công bố, chi tiết tại link: https://tqc.gov.vn/2g- only. Người dân thắc mắc khiếu nại về máy điện thoại 2G không được kết nối mạng có thể gọi điện đến tổng đài chăm sóc khách hàng của doanh nghiệp di động để được hỗ trợ, hướng dẫn. Trong trường hợp cần sự phối hợp của Cục Viễn thông về các chủng loại máy điện thoại 2G Only được chứng nhận hợp quy, cần liên hệ với đầu mối của Cục Viễn thông: Ông Lê Hữu Đức - Trung tâm đo lường chất lượng viễn thông: 0236.3583223 - số máy lẻ 406, Email: lhduc@vnta.gov.vn;


2

 

Ông Phạm Thanh Bình - Trung tâm đo lường chất lượng viễn thông: 024.39436608 - số máy lẻ 08001. Email: binhpt@vnta.gov.vn .

Trên cơ sở thông báo của Bộ Thông tin và Truyền thông, Sở Thông tin và Truyền thông Thanh Hóa, để tạo điều kiện cho việc phổ cập điện thoại thông minh nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế số, xã hội số và hoàn thành các chỉ tiêu chuyển đổi số của huyện, UBND huyện yêu cầu Trung tâm VH,TT,TT&DL huyện; UBND các xã, thị trấn; Các Doanh nghiệp viễn thông trên địa bàn huyện thực hiện một số nội dung sau:

1.    Trung tâm VH,TT,TT&DL huyện; UBND các xã, thị trấn

-    Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến các nội dung quy định liên quan về tắt sóng thông tin di động 2G, chuyển đổi sử dụng điện thoại thông minh để thúc đẩy phát triển kinh tế số, xã hội số của huyện trên hệ thống Đài truyền thanh, Cổng/Trang thông điện tử của huyện; xã, thị trấn để toàn thể Nhân dân được biết.

-    Tăng cường đưa tin, bài tuyên truyền các nội dung về tắt sóng thông tin di động 2G và chuyển đổi sử dụng điện thoại thông minh thúc đẩy phát triển kinh tế số, hội số hoàn thành các chỉ tiêu chuyển đổi số của huyện.

2.    Các Doanh nghiệp viễn thông trên địa bàn huyện

-    Triển khai giải pháp kiểm soát, ngăn chặn kết nối vào mạng viễn thông di động về việc không cho phép các máy điện thoại di động mặt đất 2G không được chứng nhận hợp quy nhập kết nối vào mạng di động.

-   Không được phép nhập mạng mới cho các máy điện thoại di động chỉ hỗ trợ công nghệ 2G không thuộc Danh sách các máy điện thoại 2G được chứng nhận hợp quy do Bộ Thông tin Truyền thông công bố.

-    Tăng cường công tác thông tin truyền thông tới người sử dụng dịch vụ các nội dung quy định về tắt sóng di động 2G; việc triển khai giải pháp kiểm soát, ngăn chặn kết nối vào mạng viễn thông di động đối với các máy điện thoại di động mặt đất 2G không được chứng nhận hợp quy; đồng thời công bố, thông tin đầu mối giải quyết khiếu nại của khách hàng.

UBND huyện yêu cầu Trung tâm VH,TT,TT&DL huyện; UBND các xã, thị trấn; Các Doanh nghiệp viễn thông trên địa bàn huyện triển khai thực hiện./.

 

Nơi nhận:

-   Như trên;

-   Sở Thông tin và Truyền thông (để b/c);

-   Chủ tịch UBND huyện (để b/c);

-   Lưu: VT, VHTT

KT CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH

 

 

 

 

 

Xuân Thành

  
0 bình luận
(Bấm vào đây để nhận mã)

CÔNG KHAI TIẾN ĐỘ GIẢI QUYẾT TTHC

Chỉ đạo điều hành